کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات

 کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95

مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند.

 
Conventional reliability analyses are normally only concerned with the expected or 
average value of the particular measure of reliability. Little consideration has been
given in the past to the variation of that measure about its mean. For example, 
when the frequency of failures at a load point is predicted only the average value of 
that quantity is typically calculated. The probability that the load point will suffer a 
specified number of failures in a year is not normally considered .Similarly, the 
expected values of the duration indices are determined but the probabilities of 
various durations are not calculated. The mean values are extremely useful and are 
the primary indices of load point adequacy. There is, however, an increased 
awareness of the need for information related to the variation of the reliability 
measures around their means. Probability distributions provide a practical vehicle 
to describe the variation of reliability measure about their means. One of the 
approaches taken to determine these distributions is to perform probabilistic 
simulations of typical radial distribution system. Load point index distributions are 
dependent not only on Combinations of component outages but also on system 
configurations and restoration activities.

تحلیلهاي مرسوم در مورد قابلیت اطمینان در حالت طبیعی بستگی به مقدار متوسط یا مقـدار مـورد انتظـار از انـدازهي
مشخصی از قابلیت اطمینان مورد نظر دارد. در گذشته توجه کمی به تغییر اندازهي مقدار میانگین آن شـده اسـت. بـراي
مثال وقتی فرکانس خرابیها در نقطهي بار تخمین زده میشود، فقط مقدار میانگین مولفهي ذکر شده نوعاً محاسبه می-
شود. احتمال جلوگیري از تعداد مشخصی خطا در طول یک سال توسط نقطه بار عموما در نظر گرفته نمیشود. مشابه بـا
آن، مقدار مورد انتظار در شاخص مدت زمان تعیین میشود ولی احتمال بازههـاي مختلـف محاسـبه نمـیشـود. مقـادیر
میانگین به صورت گسترده مفید بوده و نشان دهندهي شاخصهاي اولیهي نقطهي بار مناسب هستند.

کفایت Adequacy
دیدگاه Approach
متوسط Average
آگاهی Awareness
ترکیب Combination
مولفه Component
علاقه مند Concerned
پیکر بندي Configuration
مرسوم Conventional
وابسته Dependent
تعیین کردن  Determ

مجموعه تست سال هاي اخیر 
Part A: Grammar and Vocabulary 
Choose the best answer to each question. 
١- Pictures …… with a telescope are inverted. 
1) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them 
٢- …… the financial means to remain independent, he decided to seek 
employment. 
1) Deprived of 2) To be deprived of 
3) He was deprived of 4) That he was deprived of 
٣- They offer many advantages to small business owners …… problematic. 
1) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is 
٤- They didn’t finish the project in time though they had …… three weeks to it. 
1) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded 
٥- The man’s bad behaviors often brought him into ---- with his colleagues. 
1) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation 
٦- The scientist …… all of his new ideas in these articles. 
1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated 
٧- With better medicine, we can stop the …… of that disease. 
1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation 
٨- Planning a meal for ٥٠٠ people is no …… matter. 

دسته بندی: فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات

تعداد مشاهده: 26 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 193

حجم فایل:9,829 کیلوبایت

 قیمت: 8,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز: 9.59mb
    تعداد صفحه:193