فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 1

چکیده ای از قابوس نامه

کتاب قابوس نامه که درباره تربیت نسل بشر است .....

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گرجیان شوشتر در دوره صفویه(1144_1042 ق./1732_ 1634م.)

این خاندان با درایت توانستند از شوشتر و قندهار به خوبی حراست کنند به گونه اي که حکومت گرجیان در شوشتر صد و دو سال طول کشید تا اینکه با آمدن نادر دستخوش زوال و سقوط شد.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحولات سیاسی و اجتماعی شوشتر در عصر قاجاریه

شوشتر در استان خوزستان ودر جنوب غربی کشور قرار گرفته است. امروزه شوشتر تنها به شهری کوچک در استان خوزستان اطلاق می شود ؛ این در حالی است که در گذشته منطقه شوشتر با مرکزیت شهر شوشتر شامل پهنه وسیعی از استان بوده که قسمتی از دامنه رشته کوههای زاگرس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تحقیقی حاکمان افشاری شوشتر در دوره صفویه (1135_907 ه.ق)

از مهمترین طوایف افشار که در شوشتر حضور داشته اند و دارند، طایفه گندزلو و َارشَلو هستند که بخشهاي از این طایفه در محله بلیتی شوشتر اقامت دارند و به زبان شوشتري صحبت میکنند و بخش دیگري از این طایفه، در روستاهاي اطراف شوشتر، ساکن هستند و به زبان بخت...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اوان کهن

چکیده حکومت ایللم از سه دولت – شهر به نامهای آوان، سیماش کی، اَنشان وشوش تشکیل شده بود که هر کدام از اینشهر ها به نوبه خود در تاریخ جایگاهی داشته اند.یکی از این شهرها، آوان نام داشت. این شهر تحت تسلط سلسله ایبه همین نام در تاریخ ایالم مشهور بوده...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رعناشیان دزفول در دوره صفوریان (914_949 ه.ق)

    چکیده با از میان رفتن حکومت تیموریان و آق قویونلوه , در ایران  یک خلاء قدرتی بوجود آمد به طوری که در سرتاسر کشور,انواع و اقسام خاندان های محلی در صدد توسعه و بسط قدرت خود درآمدند ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سادات مرعشی شوشتر در عصر تیموریان وصفویان )914_949 ه.ق

 چکیدهسادات مرعشی شوشتر که از نسل سادات مرعشی طبرستان بودندودر علم نقلی و علوم علمی عقلس تخصص و تبحر داشتند ,در دوره صفویه مورد توجه شاهان صفوی از جمله شاه اسماعیل وشاه طهماسب قرار گرفتند .

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش ازدواج های سیاسی ایلخانان در تداوم حاکمیتی انان در قفقاز و اسیای صغیر

اباقخان در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود با فرمانروتیان مسیحی ازدواج برقرار کرد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی زندگینامه سعدی

بررسی زندگینامه سعدی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی