فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

Functional and ecological xylem anatomy

آناتومی کاربردی و زیست محیطی آوند چوبی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

CloudSim: A Toolkit for Modeling and Simulation of Cloud Computing Environments and Evaluation of Re

CloudSimابزار برای مدل سازی و شبیه سازی محیط های محاسبات ابری و ارزیابی الگوریتم های تأمین منابع

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Selection of new exploration targets using lithogeochemical data obtained

انتخاب اهداف اکتشافی جدید با استفاده از داده های لیتوژئوشیمیایی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Queue Size Distribution of Geo/G/1 Queue Under the Min(N, D)-Policy

توزیع صف Geo/G/1 با حداقل (N, D)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

application of fuzzy logic in transport planning

کاربرد منطق فازی در اصل انتقال و حمل و نقل شهری

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زیبایی های ریاضی(1)

این فایل حاوی چند مطلب جالب توجه در زمینه ی ریاضیات است

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مایعات یونی

تحقیق درباره ی مایعات یونی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تئوری خطی لیزر الکترون آزاد کانال یونی مغناطیده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش اتمی مولکولی

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی